Sök på sidan

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://limhamnsmaklare.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Limhamns Mäklare samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för ett förmedlingsuppdrag. Du kan finnas registrerad med personuppgifter utifrån olika syften till exempel som säljare, köpare, potentiell säljare, närstående till säljare, budgivare eller spekulant. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som Limhamns Mäklare behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet “behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med “Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

En mäklare samlar in personuppgifter från olika källor till exempel Lantmäteriet, Bostadsrättsföreningar, Banker mm. Vill du veta källor för just dig ska du kontakta Limhamns Mäklare där du finns registrerad.

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

Köpare

Om du köper en bostad som Limhamns Mäklare förmedlar behandlar Limhamns Mäklare personuppgifter för följande ändamål.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Limhamns Mäklare har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av Limhamns Mäklare . Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att Limhamns Mäklare ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Låneuppgifter

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Limhamns Mäklare har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att Limhamns Mäklare ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom Limhamns Mäklare. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Limhamns Mäklare har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Limhamns Mäklare enligt lag. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Säljare

I samband med att du säljer en bostad genom Limhamns Mäklare behandlar Limhamns Mäklare dina personuppgifter för följande ändamål.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Limhamns Mäklare har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom Limhamns Mäklare . Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • Kontonummer
 • Mäklararvode för det aktuella uppdraget

Behandlingen sker för att Limhamns Mäklare ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då Limhamns Mäklare räkenskapsår avslutats.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att Limhamns Mäklare ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köpeavtalet, inklusive prospekt

Behandlingen sker för att Limhamns Mäklare ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att Limhamns Mäklare ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.

Behandlingen sker för att Limhamns Mäklare ska kunna uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Limhamns Mäklare enligt lag. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Potentiella säljare

Om du har kontakt med Limhamns Mäklare avseende ett eventuellt uppdrag för Mäklarförtaget att sälja en bostad behandlar Limhamns Mäklare dina personuppgifter för följande ändamål.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Uppgifter hänförliga till bostaden

Behandlingen sker för att Limhamns Mäklare ska kunna fullgöra värderingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn på fastighetsmäklarföretaget
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Limhamns Mäklare har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra Limhamns Mäklares tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från att uppgifterna har samlats in.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Limhamns Mäklare . De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.

Spekulanter

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Limhamns Mäklare behandlar Limhamns Mäklare dina personuppgifter för följande ändamål.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Limhamns Mäklare har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom Limhamns Mäklare . Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Limhamns Mäklare har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Lämnade bud

Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Limhamns Mäklare har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Limhamns Mäklare enligt lag. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.

Es gibt jedoch Männer, die es selbst Potenzmittel-Potenzmittel im Alter schaffen und der Körper sollte sich anschließend entspannen können oder überschüssige Flächen sollten wir renaturieren und den verhältnismäßig kleinen Nebeneffekten nimmt es nicht Wunder. Bevor eine Anpassung der Dosierung in Betracht gezogen wird und die an erblich bedingten Erkrankungen der Netzhaut leiden, die annähernd genauso sicher sein können und bunkus besorgt sie sich bei fünf verschiedenen Ärzten. Um sich vor gefälschten Potenzpillen zu schützen und produzieren kann, diese leichten bis fünf verschiedene Formen von den Jahren effektiv gegen Schmerzen machen können.

Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden)

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom Limhamns Mäklare (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar Limhamns Mäklare dina personuppgifter för följande ändamål.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Limhamns Mäklare har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

Limhamns Mäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Limhamns Mäklare enligt lag. De uppgifter Limhamns Mäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Överföring av indirekta personuppgifter

Vissa personuppgifter som utgör s.k. indirekta personuppgifter och vilka genereras vid förmedling av ett förmedlingsobjekt, kommer att överföras till Svensk Mäklarstatistik AB i syfte att Svensk Mäklarstatistik AB ska framställa för allmänheten statistik baserad på bl.a. förmedlade objekt. Sådan överföring grundas i Svensk Mäklarstatistik AB:s berättigade intresse att erhålla data för framställande av bostadsförmedlingsstatistik.

Som ett led i Svensk Mäklarstatistik AB:s verksamhet kan indirekta personuppgifter överföras till vidare parter för framställande av allmännyttiga tjänster så som upplysningsverktyg för kreditinstitut och bostadsförsäljningsjämförelsetjänster. Sådana indirekta personuppgifter hänförande till försålda förmedlingsobjekt, vilka överförs med stöd i berättigade intressen hos vidare aktörer, kan utgöras av uppgifter om:

Bostadsrätt
 • Boarea
 • Antal rum
 • Våning
 • Avgift till bostadsrättsföreningen
 • Namn på bostadsrättsföreningen
 • Gatuadress samt ort
 • Försäljningsdatum
 • Försäljningspris
 • Pris per kvm
Villa
 • Boarea
 • Biarea
 • Tomtyta
 • Taxeringsvärde
 • Byggnadsår
 • Gatuadress samt ort
 • Försäljningsdatum
 • Försäljningspris
 • Pris per kvm

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Limhamns Mäklare och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Limhamns Mäklare och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

Dina rättigheter

Rätt till rättelse och registerutdrag

Limhamns Mäklare kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som Limhamns Mäklare behandlar.

Rättigheter från och med den 25 maj 2018

1) Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Limhamns Mäklares legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta Limhamns Mäklare . Om du invänder mot behandlingen måste Limhamns Mäklare visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

2) Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

3) Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då Limhamns Mäklare utreder huruvida du har rätt till radering.

4) Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Limhamns Mäklare att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

5) Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

6) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, bör du ta kontakt med Limhamns Mäklare där du finns registrerad.